कुनै सम्बन्ध

कुनै कुनै सम्बन्धको नाम हुँदैन । तर पनि अरु सम्बन्ध भन्दा लगभग माथी नै हुन्छ त्यो । कारण, त्यसमा पुग्नु कहीँ हुँदैन, गुमाउनु केही हुँदैन ।

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *